Verslag schoolraad 9 juni 2015

 

Aanwezig: Ria Geerts, Els Montens, Isabelle Miserez, Marissa Taildeman, , Jeannine Van de Pontseele, Rosanne Van der Stock, Henk De Schepper.

 

Verontschuldigd: Linda Vonck, Carmen Van Nieuwenhove

 

1.   Leerlingenaantal op 01/02/2015 en het lestijdenpakket volgend schooljaar

 

Kleuter

 

Broekstraat: 13 kleuters

Kerkstraat: 79 kleuters

Samen 92 kleuters waarvan 1 kleuter telt aan 1,5

 

Dat geeft ons 135 lestijden

SES lestijden: 6

Totaal te organiseren: 141 lestijden

11 uren kinderverzorging

 

Te verwachten groepen:

 

1 KO: 21 eerste kleuters en 1 peuter

2 KO: 24 kleuters

3 KO: 19 kleuters

 

Broekstraat: 13 kleuters om te starten in september

 

 

Lager:

 

171 leerlingen (waarvan 2 leerlingen tellen aan 1,5 )

Dat geeft ons 217 lestijden en 18 lestijden godsdienst

SES lestijden: 11

Totaal: 246 lestijden

 

 

ICT : 13 punten

Administratie: 49 punten

 

 

 

 

 

 

Te verwachten groepen:

 

1 LO: 34 leerlingen

2 LO: 33 leerlingen

3 LO: 32 leerlingen

4 LO: 31 leerlingen

5 LO: 23 leerlingen

6 LO: 30 leerlingen

 

Er zal de voorkeur gegeven worden om de grootste groepen op te splitsen en de resterende uren te verdelen over het vierde en zesde leerjaar om zoveel mogelijk te ondersteunen. Er zijn echter te weinig lestijden om ook deze groepen volledig op te splitsen.

Er werd in het team beslist om een aantal lestijden van kleuter over te dragen naar het lager om iets meer te kunnen opsplitsen.

Meer details daarover als de definitieve planning is gemaakt.

 

2.   Aanpassingen schoolreglement: prijzen, leerlingenraad, lokale verlofdagen, pedagogische studiedagen

 

Uitreiken getuigschrift (procedure)

Doorgeven leerlinggegevens bij schoolverandering

Rookverbod (ook op terreinen rond de school)

Gezondheidsbeleid:     drankjes: water en enkel vruchtensappen

koeken: niet met chocolade omhulde koeken: we geven de koeken terug mee naar huis.

 

Prijzen:

Appelsap, middagmalen en water: blijft behouden

Opvang: idem

Maximumfactuur lagere school is nu 85 euro

Voorstel: 5 keer € 15 en 1 keer € 10 (november, december, februari, maart, april en mei)

Kleuter: 45 euro ( bedrag van de uitstap wordt gewoon aangerekend)

 

Vanaf volgend schooljaar de factuur via mail bezorgen. In september zullen we een brief meegeven zodat ouders kunnen bevestigen.
Per klas of per graag zal een overzicht gemaakt worden van de reeds voorziene onkosten.  Leeruitstappen kunnen nog niet altijd in juli of augustus vastgelegd worden.

 

Lokale verlofdagen:

Maandag 7 maart 2016

Vrijdag 3 juni 2016

 

Pedagogische studiedagen:

Vrijdag 2 oktober 2015: M-decreet

Woensdag 2 december 2015 : studiedag binnen de scholengemeenschap

 

 

3.   prioriteitenplan

 

In de personeelsvergadering van 28 mei werd in overleg beslist:

 

- Het M-decreet en de bijhorende binnenklasdifferentiatie uitdiepen

 

- muzische vorming: leerlijn verder uitzetten en uitwerken van de bouwstenen

 

- nieuw leerplan media uitwerken en opvolgen

 

- ICT: verder bewaken en optimaliseren   

 

4.   Capaciteitsbepaling

 

Kleuter: max.100

Lager: max. 200 (stop op geboortejaar 2010 is opgeheven)

 

5.   Vraag van ouder ivm veilig oversteken (extra toezicht)

Situatie aan zebrapad: zeer weinig kinderen steken daar alleen over: bijna altijd vergezeld van ouders/grootouders. Indien er ouders/grootouders zijn die dit extra toezicht willen doen geven gerust een seintje.  In het verleden volgden reeds enkele ouders de theoretische opleiding, de politie laat na het praktische deel te organiseren zodat ook die mensen het attest kunnen behalen van gemachtigd opzichter. 

Sensibiliseren van de ouders rond het  veilig parkeren: we zouden kinderen actie laten ondernemen zodat de situatie veiliger wordt in de schoolomgeving.
Een ouder heeft de situatie gefilmd, dit filmpje zou eventueel op de ouderavond kunnen getoond worden als “wake up call”.

6.   Te laat komen

De school start om 8.25 uur, het startritueel in de klas is belangrijk voor alle kinderen.

Te laat komen is een attitude waar we als school niet achter staan.

Er werd een nieuwe schoolbel geplaatst, de oude liep niet meer correct waardoor het soms gebeurde dat het belteken niet op het juiste tijdstip gegeven werd.  Dat probleem is nu verholpen.  We proberen de ouders aan te spreken om hen aan te sporen aan deze slechte gewoonte te werken in de toekomst. 

7.   Data volgend schooljaar

Kaasavond: 23 oktober

Eetfestijn: 30-31 januari

Schoolfotograaf: 17 september

8.   Nieuwe data voor de vergaderingen volgend schooljaar:

 

1. 13/10/2015

2. 16/02/2016

 

3. 14/06/2016